Algemene voorwaarden

Bijlage 2; toelichting van de ondernemer
Bij de gegevens van het opvangcontract wordt in aanmerking genomen dat:
 De Stichting zich onder meer ten doel stelt kinderopvang te verzorgen in een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang of tussenschoolseopvang ruimte.
 Ouder(s)/verz. met deze overeenkomst kinderopvang inhuren voor genoemd kind.
 De Stichting aan deze ouder(s)/verz. tegen betaling dagdelen van een kindplaats in het onder haar verantwoordelijkheid bestuurd kinderdagverblijf, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang ruimte ter beschikking stelt voor de opvang en verzorging van het kind van deze ouder(s)/verz.
Begripsbepaling.
In dit contract wordt verstaan onder :
 Kindplaats: De plaats en de verzorging die vereist is voor een kind in de leeftijd van 0-4 jaar (kinderdagverblijf of peuteropvang) of 4-12 jaar (buitenschoolse opvang).
 Dagdeel Kinderdagverblijf (KDV): Een periode van een werkdag. Een werkdag bestaat uit twee dagdelen, te weten van 7.15 u. – 12.45 u en van 12.45 u. – 18.15 u. Afname vanaf 07.00 of tot 18.30 uur is bespreekbaar. Een werkweek bestaat uit tien dagdelen.
 Dagdeel Voorschoolse- (VSO-, Nachoolse- (NSO) of Buitenschoolse opvang (BSO): Een periode van een werkdag. Bij VSO betreft het de periode van 7.15 u. tot aanvang schooltijd. Bij NSO betreft het de periode van einde schooltijd tot 18.15 u. Afname vanaf 07.00 of tot tot 18.30 uur is bespreekbaar. Bij een lange dag vrije middag (bijvoorbeeld woensdag of vrijdag) betreft dit een langere periode NSO. Indien zowel VSO als NSO op 1 dag worden afgenomen dan heet dit BSO.
 Eventuele vervoerskosten van en/of naar school zijn bij de uurprijs inbegrepen.
 KDV, VSO, NSO en BSO kan worden afgenomen inclusief schoolvakanties, exclusief schoolvakanties, uitsluitend in de schoolvakanties of flexibel. Dit staat op het contract vermeld.
 Dagdeel Peuteropvang: Een periode van een werkdag, uitsluitend in de schoolweken. Een werkdag bestaat uit twee dagdelen, te weten van 09.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 15.30 uur.
 Dagdeel Tussenschoolse opvang (TSO): Een periode van een werkdag uitsluitend in de schoolweken overeenkomstig met de lunchpauze van de school waar het kind verblijft. TSO kan afgenomen worden in vaste cyclus en op incidentele basis.
 Ouder(s), voogden en/of verzorger(s/sters), van wie het kind opvang behoeft.
 Werkdagen: De dagen van een week, uitgezonderd: a. een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag b. feestdagen volgens de CAO kinderopvang c. tussentijdse sluiting van maximaal 5 dagen per jaar.
Contractperiode:
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. Opzeggen dient online te gebeuren in het ouderportaal.
Invulling:
Het aantal kinderen per dagdeel stemt overeen met de in de CAO vastgestelde normen. Het kind kan gedurende alle werkdagen van een jaar verblijven in het kinderdagverblijf met een minimum van 2 dagdelen per week en/of buitenschoolse opvang met een minimum van 1 dagdeel per week.
13
Extra dagdelen/studiedagen:
Extra dagdelen en/of studiedagen (extra vrije dagen vanuit de school) zijn niet meegerekend in het aantal uren waarvoor dit contract bestaat en dienen extra te worden aangevraagd.
Betaling:
De ouder(s)/verz. verplichten zich aan de Stichting de op het voorblad genoemde kosten per maand te betalen door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso en ervoor te zorgen dat er te allen tijde voldoende saldo op de opgegeven rekening staat teneinde deze kosten maandelijks te kunnen incasseren. Wanneer de betaling niet tijdig plaats kan vinden en een tweede incasso poging ook geen resultaat heeft, wordt de vordering uit handen gegeven.
Zie verder het huishoudelijk reglement. …/…..
Aanpassing prijs:
De uurprijs van de opvang kan jaarlijks worden aangepast. Aanpassing gebeurt op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de ontwikkelingen in de Kinderopvang. De prijsaanpassing wordt schriftelijk 1 maand voor de ingangsdatum meegedeeld.
Niet vervullen van de kindplaats:
Indien de ouder(s)/verz. het aantal dagdelen van de overeengekomen kindplaats niet daadwerkelijk gebruikt, is desondanks het overeengekomen bedrag volledig verschuldigd per kindplaats door de ouder(s)/verz..
Annulering:
Wanneer na ondertekening van dit contract de plaats (evt. deels) wordt geannuleerd binnen 1 maand voor ingangsdatum van het contract, zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht t.b.v. de kosten voor één maand.
Beëindiging overeenkomst:
De overeenkomst eindigt evenwel van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is op het moment dat het kind de basisschoolleeftijd (kinderdagverblijf) dan wel middelbare schoolleeftijd (buitenschoolse opvang) heeft bereikt, alsook bij het overlijden van het kind.
Aansprakelijkheid:
De Stichting zal een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de Stichting, sluit de Stichting iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde aansprakelijkheidsverzekering en daadwerkelijk door de assuradeuren zal worden vergoed.
Huishoudelijke regels:
De ouder(s)/verz. zijn gehouden de huishoudelijke regels van het kinderdagverblijf te volgen. Deze huisregels / informatieboekje worden bij het aanname gesprek verstrekt en besproken. In dit huishoudelijk reglement zijn ook de algemene voorwaarden opgenomen. Het huishoudelijk reglement is ook terug te vinden op www.kinderopvangoudenbosch.nl
Contractanten kunnen in bepaalde gevallen afwijken van hetgeen hierin vermeld staat. Deze afwijkingen worden, na overleg met de Stichting en de ouder(s)/verz. schriftelijk vastgelegd.
14
Geschillen:
Alle geschillen, die uit dit contract voortvloeien, zullen worden berecht door een bevoegd Rechter. In die gevallen, waarin de basisovereenkomst niet voorziet, streven de partijen naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid. Problemen van deze aard kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Zie verder huishoudelijk reglement.  algemene-voorwaarden-kinderopvang